جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
623خدمات درماني70محلول - همودياليز محلول - I 3.8 lit1386/01/0112000