سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
709خدمات درماني70نبولايزر - ايپراتروپيوم برومايد ( آتروونت ) - 250mcg/ml 1ML1394/05/018056
709خدمات درماني70نبولايزر - ايپراتروپيوم برومايد ( آتروونت ) - 250mcg/ml 1ML1393/11/0810000
709خدمات درماني70نبولايزر - ايپراتروپيوم برومايد ( آتروونت ) - 250mcg/ml 1ML1390/09/288056