سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5290خدمات درماني70اسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/08/070
5290خدمات درماني63اسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/08/070
5290خدمات درماني63اسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/03/11261500
5290خدمات درماني70اسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/03/11200000
5290خدمات درماني90اسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1392/03/20120000
5290خدمات درماني90اسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1389/04/0170000