سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1747خدمات درماني70اسپري بيني - دسموپرسين استات - 10mcg/dose1393/10/21140000
1747خدمات درماني70اسپري بيني - دسموپرسين استات - 10mcg/dose1392/04/23100000
1747خدمات درماني70اسپري بيني - دسموپرسين استات - 10mcg/dose1390/10/0852200