چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1738خدمات درماني70اسپري بيني - کلسيتونين - 200IU/dose1393/10/21300000
1738خدمات درماني70اسپري بيني - کلسيتونين - 200IU/dose1392/05/15240000
1738خدمات درماني70اسپري بيني - کلسيتونين - 200IU/dose1390/04/20160000