چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1415خدمات درماني70اسپري بيني - کلسيتونين - 100IU/dose1393/10/21210000
1415خدمات درماني70اسپري بيني - کلسيتونين - 100IU/dose1392/04/17150000
1415خدمات درماني70اسپري بيني - کلسيتونين - 100IU/dose1390/04/20120000