شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8209خدمات درماني0اسپري بيني - بودزونايد - 64mcg/dose1393/07/010
8209خدمات درماني70اسپري بيني - بودزونايد - 64mcg/dose1392/09/16180000
8209خدمات درماني70اسپري بيني - بودزونايد - 64mcg/dose1392/06/06152000