يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1405خدمات درماني70اسپري بيني - بکلومتازون - 10mg1393/10/0970000
1405خدمات درماني70اسپري بيني - بکلومتازون - 10mg1392/09/2460000
1405خدمات درماني70اسپري بيني - بکلومتازون - 10mg1392/05/3050000
1405خدمات درماني70اسپري بيني - بکلومتازون - 10mg1392/02/0240000
1405خدمات درماني70اسپري بيني - بکلومتازون - 10mg1391/06/3133000
1405خدمات درماني70اسپري بيني - بکلومتازون - 10mg1390/11/1922000
1405خدمات درماني70اسپري بيني - بکلومتازون - 10mg1387/10/1533000