شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1115خدمات درماني70افشانه اي - سالبوتامول - 100mcg/dose (200 doses)1393/09/24100000
1115خدمات درماني70افشانه اي - سالبوتامول - 100mcg/dose (200 doses)1393/09/24100000
1115خدمات درماني70افشانه اي - سالبوتامول - 100mcg/dose (200 doses)1392/05/1580000
1115خدمات درماني70افشانه اي - سالبوتامول - 100mcg/dose (200 doses)1390/11/2433000