جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1449خدمات درماني70افشانه اي - کرومولين سديم - 1mg/dose1392/06/02112000
1449خدمات درماني70افشانه اي - کرومولين سديم - 1mg/dose1391/08/0990000
1449خدمات درماني70افشانه اي - کرومولين سديم - 1mg/dose1390/08/1046200