جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
132خدمات درماني70محلول شستشوي چشمي - نمک متعادل شده - 500ml1393/01/1619000
132خدمات درماني70محلول شستشوي چشمي - نمک متعادل شده - 500ml1392/04/2314900
132خدمات درماني70محلول شستشوي چشمي - نمک متعادل شده - 500ml1390/08/088800