دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8777خدمات درماني70محلول تزريقي - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 20mcg1394/02/08600000
8777خدمات درماني70محلول تزريقي - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 20mcg1392/12/25493500
8777خدمات درماني70محلول تزريقي - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 20mcg1392/04/10493500
8777خدمات درماني70محلول تزريقي - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 20mcg1390/12/10285000