سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1003خدمات درماني70محلول تزريقي - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg/ml1392/03/2016000
1003خدمات درماني70محلول تزريقي - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg/ml1391/10/0210000
1003خدمات درماني70محلول تزريقي - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg/ml1390/05/185700