شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
814خدمات درماني70محلول تزريقي - مسنا - 100mg/ml 4ML1392/10/16145000
814خدمات درماني70محلول تزريقي - مسنا - 100mg/ml 4ML1392/01/1972000
814خدمات درماني70محلول تزريقي - مسنا - 100mg/ml 4ML1391/10/2770000
814خدمات درماني70محلول تزريقي - مسنا - 100mg/ml 4ML1391/02/1864500
814خدمات درماني70محلول تزريقي - مسنا - 100mg/ml 4ML1390/04/2753700