چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
96خدمات درماني70پماد مقعدي - آنتي هموروئيد - -1392/09/0430000
96خدمات درماني70پماد مقعدي - آنتي هموروئيد - -1392/03/2017500
96خدمات درماني70پماد مقعدي - آنتي هموروئيد - -1391/03/0610000
96خدمات درماني70پماد مقعدي - آنتي هموروئيد - -1390/05/228000