جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9904خدمات درماني70پودر - پيسيليوم موسيلوئيد - Banana Flavor1393/10/215714
9904خدمات درماني70پودر - پيسيليوم موسيلوئيد - Banana Flavor1392/10/093200
9904خدمات درماني70پودر - پيسيليوم موسيلوئيد - Banana Flavor1391/07/102858