دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1162خدمات درماني70پودر - سوربيتول - 5g/Sachet1392/10/172000
1162خدمات درماني70پودر - سوربيتول - 5g/Sachet1392/03/201850
1162خدمات درماني70پودر - سوربيتول - 5g/Sachet1391/08/081300
1162خدمات درماني70پودر - سوربيتول - 5g/Sachet1390/08/05900