سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1162خدمات درماني70پودر - سوربيتول - 5g/Sachet1392/10/172000
1162خدمات درماني70پودر - سوربيتول - 5g/Sachet1392/03/201850
1162خدمات درماني70پودر - سوربيتول - 5g/Sachet1391/08/081300
1162خدمات درماني70پودر - سوربيتول - 5g/Sachet1390/08/05900