شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1156خدمات درماني70پودر - سديم پلي استيرن سولفونات - 454g1393/01/18500000
1156خدمات درماني70پودر - سديم پلي استيرن سولفونات - 454g1392/05/01375000
1156خدمات درماني70پودر - سديم پلي استيرن سولفونات - 454g1389/04/15290000