چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1028خدمات درماني70پودر - پتاسيم سيترات - 10mEq/Sachet1392/12/14900
1028خدمات درماني70پودر - پتاسيم سيترات - 10mEq/Sachet1392/10/14900
1028خدمات درماني70پودر - پتاسيم سيترات - 10mEq/Sachet1392/09/04777
1028خدمات درماني70پودر - پتاسيم سيترات - 10mEq/Sachet1392/06/27474
1028خدمات درماني70پودر - پتاسيم سيترات - 10mEq/Sachet1391/12/17380
1028خدمات درماني70پودر - پتاسيم سيترات - 10mEq/Sachet1390/10/28320
1028خدمات درماني70پودر - پتاسيم سيترات - 10mEq/Sachet1390/01/17220