جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1890خدمات درماني70پودر - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 3g/Sachet1392/11/1559884
1890خدمات درماني70پودر - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 3g/Sachet1392/10/0540000
1890خدمات درماني70پودر - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 3g/Sachet1391/02/2622140
1890خدمات درماني70پودر - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 3g/Sachet1390/05/3018000