شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
933خدمات درماني70پودر - او آر اس - 27gr1393/06/164000
933خدمات درماني70پودر - او آر اس - 27gr1392/03/203000
933خدمات درماني70پودر - او آر اس - 27gr1391/03/231800
933خدمات درماني70پودر - او آر اس - 27gr1390/08/051350