دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1440خدمات درماني70پودر - کوآموکسي کلاو - 312 mg1393/12/2962000
1440خدمات درماني70پودر - کوآموکسي کلاو - 312 mg1393/10/2158000
1440خدمات درماني70پودر - کوآموکسي کلاو - 312 mg1393/06/1653500
1440خدمات درماني70پودر - کوآموکسي کلاو - 312 mg1392/03/2052000
1440خدمات درماني70پودر - کوآموکسي کلاو - 312 mg1391/09/2540000