يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8884خدمات درماني0پودر - بودزونايد - 100mcg/Inhalation1393/07/010
8884خدمات درماني70پودر - بودزونايد - 100mcg/Inhalation1392/06/0660000