شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6524خدمات درماني70پودر - آموکسي سيلين - 400mg/5ml1393/12/2935000
6524خدمات درماني70پودر - آموکسي سيلين - 400mg/5ml1393/06/1627000
6524خدمات درماني70پودر - آموکسي سيلين - 400mg/5ml1392/03/2021000
6524خدمات درماني70پودر - آموکسي سيلين - 400mg/5ml1391/09/2514000
6524خدمات درماني70پودر - آموکسي سيلين - 400mg/5ml1390/08/1013000