يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6523خدمات درماني70پودر - آموکسي سيلين - 250mg/5ml1393/12/2926000
6523خدمات درماني70پودر - آموکسي سيلين - 250mg/5ml1393/06/1620000
6523خدمات درماني70پودر - آموکسي سيلين - 250mg/5ml1392/03/2014000
6523خدمات درماني70پودر - آموکسي سيلين - 250mg/5ml1391/09/259500
6523خدمات درماني70پودر - آموکسي سيلين - 250mg/5ml1390/08/107900