جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
75خدمات درماني70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1393/12/2930000
75خدمات درماني70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1393/10/2125000
75خدمات درماني70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1393/06/1623500
75خدمات درماني70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1392/05/2822000
75خدمات درماني70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1392/03/2015000
75خدمات درماني70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1391/09/2510500
75خدمات درماني70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1391/05/219000
75خدمات درماني70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1390/08/107700