جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
785خدمات درماني87انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/08/070
785خدمات درماني87انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/08/06303500
785خدمات درماني87انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/08/06303500
785خدمات درماني87انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/06/24332000
785خدمات درماني87انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/06/24332000
785خدمات درماني90انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/03/11303500
785خدمات درماني90انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1392/05/27303500
785خدمات درماني90انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1390/12/08150000