سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
785خدمات درماني87انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/08/070
785خدمات درماني87انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/08/06303500
785خدمات درماني87انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/08/06303500
785خدمات درماني87انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/06/24332000
785خدمات درماني87انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/06/24332000
785خدمات درماني90انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/03/11303500
785خدمات درماني90انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1392/05/27303500
785خدمات درماني90انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1390/12/08150000