پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
641خدمات درماني90انما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1393/08/070
641خدمات درماني90انما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1393/03/11322000
641خدمات درماني90انما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1392/07/22322000
641خدمات درماني90انما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1392/07/13322000
641خدمات درماني90انما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1392/04/05160000
641خدمات درماني90انما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1391/07/18147500
641خدمات درماني90انما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1391/05/24147500
641خدمات درماني90انما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1390/10/14113142
641خدمات درماني90انما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1389/02/26100000