دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2237خدمات درماني70انما - ديازپام - 10mg1393/06/3091600
2237خدمات درماني70انما - ديازپام - 10mg1389/03/0418000