چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2237خدمات درماني70انما - ديازپام - 10mg1393/06/3091600
2237خدمات درماني70انما - ديازپام - 10mg1389/03/0418000