يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2247خدمات درماني70انما - ديازپام - 5mg1393/06/3066000
2247خدمات درماني70انما - ديازپام - 5mg1389/06/2133500