دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1840خدمات درماني70محلول خوراکي - گل گريپ - 120ml1392/10/0929000
1840خدمات درماني70محلول خوراکي - گل گريپ - 120ml1392/08/2724000
1840خدمات درماني70محلول خوراکي - گل گريپ - 120ml1391/07/1020000