سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1419خدمات درماني70محلول خوراکي - کاراوي ميکسچر - 120ml1393/09/2435000
1419خدمات درماني70محلول خوراکي - کاراوي ميکسچر - 120ml1393/09/2435000
1419خدمات درماني70محلول خوراکي - کاراوي ميکسچر - 120ml1392/10/0925000
1419خدمات درماني70محلول خوراکي - کاراوي ميکسچر - 120ml1392/02/3119000
1419خدمات درماني70محلول خوراکي - کاراوي ميکسچر - 120ml1391/07/1015000