جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1650خدمات درماني90محلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1393/08/07370000
1650خدمات درماني90محلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1393/08/07370000
1650خدمات درماني73محلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1393/08/070
1650خدمات درماني73محلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1393/03/11370000
1650خدمات درماني90محلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1392/10/05370000
1650خدمات درماني90محلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1392/06/18554000
1650خدمات درماني90محلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1391/02/05294195
1650خدمات درماني90محلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1390/11/12190000