يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
963خدمات درماني70محلول خوراکي - پني سيلين وي - 250mg(400,000u)/5ml 100ML1393/07/0220000
963خدمات درماني70محلول خوراکي - پني سيلين وي - 250mg(400,000u)/5ml 100ML1392/03/2016500
963خدمات درماني70محلول خوراکي - پني سيلين وي - 250mg(400,000u)/5ml 100ML1391/09/2512000
963خدمات درماني70محلول خوراکي - پني سيلين وي - 250mg(400,000u)/5ml 100ML1390/08/088800