جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2394خدمات درماني70محلول خوراکي - اندانسترون - 4mg/5ml1392/11/1524000
2394خدمات درماني70محلول خوراکي - اندانسترون - 4mg/5ml1392/03/2012500
2394خدمات درماني70محلول خوراکي - اندانسترون - 4mg/5ml1391/09/258500