يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6275خدمات درماني70محلول خوراکي - لوپراميد - 1mg/5ml1392/03/207500
6275خدمات درماني70محلول خوراکي - لوپراميد - 1mg/5ml1387/10/095000