جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6275خدمات درماني70محلول خوراکي - لوپراميد - 1mg/5ml1392/03/207500
6275خدمات درماني70محلول خوراکي - لوپراميد - 1mg/5ml1387/10/095000