شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
618خدمات درماني70محلول خوراکي - هالوپريدول - 2mg/ml1393/10/0740000
618خدمات درماني70محلول خوراکي - هالوپريدول - 2mg/ml1392/09/0420000
618خدمات درماني70محلول خوراکي - هالوپريدول - 2mg/ml1392/03/2013500
618خدمات درماني70محلول خوراکي - هالوپريدول - 2mg/ml1391/09/2511000
618خدمات درماني70محلول خوراکي - هالوپريدول - 2mg/ml1390/07/067700