شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
444خدمات درماني70محلول خوراکي - دي هيدرو تاچيسترول - 0.25mg/ml1392/12/25660000
444خدمات درماني70محلول خوراکي - دي هيدرو تاچيسترول - 0.25mg/ml1392/06/30660000
444خدمات درماني70محلول خوراکي - دي هيدرو تاچيسترول - 0.25mg/ml1392/04/12210000
444خدمات درماني70محلول خوراکي - دي هيدرو تاچيسترول - 0.25mg/ml1387/10/01135000