يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
289خدمات درماني90محلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1394/03/016463000
289خدمات درماني90محلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1393/03/116463000
289خدمات درماني90محلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1393/08/050
289خدمات درماني90محلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1393/03/116463000
289خدمات درماني90محلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1392/06/266463000
289خدمات درماني90محلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1392/03/276463000
289خدمات درماني90محلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1391/11/093000000
289خدمات درماني90محلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1390/08/012735000