دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4خدمات درماني70محلول خوراکي - استامينوفن - 120mg/5ml1393/06/1616000
4خدمات درماني70محلول خوراکي - استامينوفن - 120mg/5ml1392/04/2311000
4خدمات درماني70محلول خوراکي - استامينوفن - 120mg/5ml1391/09/258500
4خدمات درماني70محلول خوراکي - استامينوفن - 120mg/5ml1391/03/237200
4خدمات درماني70محلول خوراکي - استامينوفن - 120mg/5ml1390/05/116600