شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1374خدمات درماني70محلول موضعي - کليندامايسين فسفات - 10mg/ml1392/09/0460000
1374خدمات درماني70محلول موضعي - کليندامايسين فسفات - 10mg/ml1391/07/2445000
1374خدمات درماني70محلول موضعي - کليندامايسين فسفات - 10mg/ml1391/02/1036000
1374خدمات درماني70محلول موضعي - کليندامايسين فسفات - 10mg/ml1390/04/2230000