يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1943خدمات درماني70محلول استنشاقي - ايزوفلوران - 100ml1392/11/15550000
1943خدمات درماني70محلول استنشاقي - ايزوفلوران - 100ml1392/07/23657500
1943خدمات درماني70محلول استنشاقي - ايزوفلوران - 100ml1392/05/01657500
1943خدمات درماني70محلول استنشاقي - ايزوفلوران - 100ml1391/05/31320000
1943خدمات درماني70محلول استنشاقي - ايزوفلوران - 100ml1391/03/02309000
1943خدمات درماني70محلول استنشاقي - ايزوفلوران - 100ml1389/10/21245000