دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
621خدمات درماني70محلول استنشاقي - هالوتان - 250ml/Bottle1391/02/20330000
621خدمات درماني70محلول استنشاقي - هالوتان - 250ml/Bottle1389/09/08270700