چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16503خدمات درماني70محلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 320/9mcg1393/05/18650000
16503خدمات درماني70محلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 320/9mcg1392/05/15603500