دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16503خدمات درماني70محلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 320/9mcg1393/05/18650000
16503خدمات درماني70محلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 320/9mcg1392/05/15603500