چهارشنبه 6 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16506خدمات درماني70محلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 160/4.5mcg1393/05/29435000
16506خدمات درماني70محلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 160/4.5mcg1392/05/15402500