شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12597خدمات درماني90قلم - انسولين گلارژين - 300iu/3ml1394/03/11295000
12597خدمات درماني90قلم - انسولين گلارژين - 300iu/3ml1393/03/27310000
12597خدمات درماني90قلم - انسولين گلارژين - 300iu/3ml1393/03/27310000
12597خدمات درماني85قلم - انسولين گلارژين - 300iu/3ml1393/08/050
12597خدمات درماني85قلم - انسولين گلارژين - 300iu/3ml1393/07/01367000
12597خدمات درماني85قلم - انسولين گلارژين - 300iu/3ml1393/03/31367000
12597خدمات درمانيقلم - انسولين گلارژين - 300iu/3ml1392/04/18367000