پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6695خدمات درماني90قلم - انسولين بي فازيک ايزوفان - 300iu/3ml(NOVOMIX30)1394/04/30295000
6695خدمات درماني90قلم - انسولين بي فازيک ايزوفان - 300iu/3ml(NOVOMIX30)1394/03/11295000
6695خدمات درماني87قلم - انسولين بي فازيک ايزوفان - 300iu/3ml(NOVOMIX30)1393/08/050
6695خدمات درماني90قلم - انسولين بي فازيک ايزوفان - 300iu/3ml(NOVOMIX30)1393/07/01310000
6695خدمات درماني87قلم - انسولين بي فازيک ايزوفان - 300iu/3ml(NOVOMIX30)1393/03/31340000
6695خدمات درماني90قلم - انسولين بي فازيک ايزوفان - 300iu/3ml(NOVOMIX30)1392/04/18340000